Gecoördineerde tekst van de gewijzigde statuten.

Goedgekeurd door de bijzondere algemene vergadering van……..

Artikel 1 : Rechtsvorm en Benaming.

De vereniging is opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019.

De vereniging draagt de naam Koninklijke en Soevereine Hoofdgilde van Sint-Joris Gent, verder genoemd de vereniging. Deze naam wordt door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of afgekort “vzw” voorafgegaan of gevolgd.

Artikel 2 : Zetel van de vereniging.

De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaams Gewest, met name in het gerechtelijk arrondissement Gent. Het bestuursorgaan is bevoegd om de maatschappelijke zetel binnen België te verplaatsen binnen hetzelfde taalgebied.

Afdeling 3 : Voorwerp van de vereniging.

De vereniging heeft als voorwerp:

  1. Deze aloude Gentse vereniging en haar tradities in stand te houden.
  2. Het beoefenen van het kruisboogschieten aan te moedigen.
  3. De broederlijkheid tussen de kruisboogschutters te handhaven.
  4. Alle voorwerpen en archieven, die verband houden met deze vereniging sinds haar ontstaan, te verzamelen en te bewaren in een museum.

Zij kan daartoe haar medewerking verlenen aan verschillende officiële en private verenigingen, die een gelijkaardig voorwerp nastreven, en de publieke opinie met alle gepaste middelen over haar activiteiten inlichten. Voor de verwezenlijking van haar voorwerp kan zij zelf activiteiten inrichten en daarvoor de nodige fondsen verzamelen. Zij mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensaandeel uitkeren en bezorgen aan haar leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve voor het in de statuten bepaalde belangloos voorwerp. Elke verrichting in strijd met dit verbod is en kan op elk moment ontbonden worden.

Afdeling 4 : Duur van de vereniging.

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan op elk moment worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering.

Afdeling 5 : Lidmaatschap.

Leden.

De vereniging bestaat uit gewone leden, confreers genoemd, en toegetreden leden, gildebroeders genoemd. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur ereleden, beschermleden, erebestuurders en ereconfreers benoemen. Het aantal gewone leden en toegetreden leden is onbeperkt. Het aantal gewone leden moet minstens drie bedragen. Enkel de gewone leden oefenen de volheid van de maatschappelijke rechten uit.

Voorwaarden voor lidmaatschap als toegetreden lid.

De persoon, die lid wenst te worden van de vereniging, kan dit enkel worden als toegetreden lid. Hij moet daartoe een schriftelijke aanvraag richten aan het bestuur. In deze schriftelijke aanvraag moet naam, voornaam, adres, beroep, leeftijd en curriculum vitae vermeld worden, alsook een motivatie voor de aanvraag. Vanaf de datum van ontvangst van deze aanvraag vangt een periode aan van zes maanden, gedurende dewelke de kandidaat het gildelokaal mag betreden en deelnemen aan de gebruikelijke activiteiten. Na verloop van de voormelde zes maanden beslist het bestuur over de al of niet aanvaarding van de kandidatuur. In geval van aanvaarding wordt de kandidaat hiervan op de hoogte gebracht en wordt de kandidatuurstelling ad valvas bekend gemaakt. Minstens één maand voor de eerstvolgende algemene vergadering laat de kandidaat aan de voorzitter van het bestuur weten wie zijn twee peters zijn. Ieder gewoon of toegetreden lid, dat tenminste vijf jaar lid is, kan als peter fungeren. De kandidatuur wordt voorgelezen bij de eerstvolgende algemene vergadering. De gewone leden en de toegetreden leden kunnen minstens een week voorafgaand aan de algemene vergadering hun eventuele bezwaren schriftelijk overmaken aan de voorzitter van het bestuur . Bij de eerstvolgende vergadering van het bestuur wordt bij geheime stemming de kandidatuur al dan niet aanvaard. Het nieuw toegetreden lid legt de eed af op de eerstvolgende academische zitting naar aanleiding van het patroonsfeest en onderwerpt zich aan een doopritueel bij de koningsaanstelling.

Voorwaarden voor lidmaatschap als gewoon lid.

Na een lidmaatschap van minstens vijf jaar kan het toegetreden lid aanvaard worden als gewoon lid. Deze aanvaarding gebeurt door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur  De motivatie daarbij zal zijn dat het toegetreden lid gedurende zijn lidmaatschap als toegetreden lid blijk heeft gegeven van oprechte broederlijkheid, getuigde van een grote getrouwheid aan de vereniging en regelmatig heeft deelgenomen aan de schietingen. De voorzitter van het bestuur of een door hem aangewezen lid van het bestuur zal de reden van de voordracht motiveren. De stemming door de algemene vergadering gebeurt geheim en met een gewone meerderheid van de stemmen. De kandidatuur moet vermeld worden op de dagorde van de te houden algemene vergadering.

Schorsing en ontslag van een lid.

Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een gewoon lid of een toegetreden lid om zeer ernstige redenen uitsluiten. Dit kan enkel gebeuren bij een bijzondere algemene vergadering, die daarvoor wordt samengeroepen. Het voorstel tot uitsluiting wordt vermeld bij de oproeping met enkel de vermelding van de naam en zonder motivering. Het betrokken lid wordt door de voorzitter van het bestuur tijdig op de hoogte gebracht van de motieven voor het voorstel tot uitsluiting. Op vraag van het betrokken lid moet deze worden gehoord op de algemene vergadering en kan hij  zich laten bijstaan door een raadsman. De algemene vergadering beslist in een geheime stemming en tot de uitsluiting kan enkel worden beslist bij een aanwezigheid van minstens de helft van de gewone leden en met een meerderheid van minstens drie vierden van de aanwezige gewone leden. Als een gewoon lid of een toegetreden lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vereniging kan het bestuursorgaan het lidmaatschap schorsen in afwachting van de algemene vergadering waarop beslist wordt over de beëindiging van het lidmaatschap.

De gewone leden of toegetreden leden, die uittreden of uitgesloten worden hebben geen recht op het vermogen van de vereniging noch op teruggave van betaalde bijdragen. Hetzelfde geldt voor erfgenamen van overleden leden.

Ledenregister.

Op de zetel van de vereniging wordt door het bestuursorgaan een ledenregister gehouden op een door de wet bepaalde wijze. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden.

Verlening van eretitels.

Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering de titel van erelid, beschermend lid, erebestuurder of ereconfreer toekennen aan een persoon die de vereniging moreel of materieel steunt. Hij wordt aangesteld op het patroonsfeest. De titel van erebestuurder kan worden verleend aan een gewezen bestuurder. Bij aanvaarding van deze titel kan de betrokken gewezen bestuurder nadien niet meer terug verkozen worden als bestuurder tenzij hij afstand doet van zijn titel als erebestuurder. Hij kan wel verder gewoon lid blijven en de daaraan verbonden rechten en plichten verder voeren. De titel van ereconfreer kan ook worden verleend aan een gewoon lid dat door omstandigheden zijn morele verplichtingen als gewoon lid niet meer naar behoren kan vervullen, maar die in het verleden grote diensten heeft verleend aan de vereniging.

Artikel 6 : Het lidgeld.

De gewone leden en de toegetreden leden betalen aan jaarlijkse bijdrage, die maximum 1.000,00 € kan bedragen. De jaarlijkse bijdrage van de gewone leden en de toegetreden leden, die de leeftijd van tachtig jaar hebben bereikt, wordt herleid tot de helft van de normale jaarlijkse bijdrage. Het bedrag van de bijdragen wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. Ereleden, die geen gewoon lid of toegetreden lid zijn, alsook beschermleden, zijn vrijgesteld van jaarbijdrage.

De leden, die na een verzoek tot betalen nalaten om tot betaling over te gaan, worden door de penningmeester een tweede maal verzocht om hun bijdrage te betalen. Wanneer na dat tweede verzoek er nog geen betaling volgt, wordt het lid door de penningmeester aangemaand bij aangetekend schrijven. Wanneer ook die aanmaning zonder gevolg blijft wordt het in gebreke blijvend lid als ontslagnemend beschouwd en vervalt zijn lidmaatschap bijgevolg onmiddellijk en automatisch, dit zowel voor een gewoon lid als voor een toegetreden lid. Het lid in kwestie wordt daarvan op de hoogte gebracht bij aangetekend schrijven door het bestuur.

Artikel 7 : De algemene vergadering.

Samenstelling.

De algemene vergadering bestaat uit alle gewone leden van de vereniging. Ieder gewoon lid beschikt over één stem. Een gewoon lid mag zich door een ander gewoon lid laten vertegenwoordigen. Een vertegenwoordiger mag echter over niet meer dan één volmacht beschikken. De vergadering wordt voorgezeten en geleid door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter, en bij diens afwezigheid door het oudste in functie zijnde aanwezige bestuurslid.

Bevoegdheden.

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor :

1.het wijzigen van de statuten.

2.het benoemen of het ontslaan van de bestuurders.

3.Het aanduiden en het ontslaan van de commissarissen, belast met het jaarlijks

toezicht van de rekeningen.

4.het verlenen van kwijting aan bestuurders en commissarissen.

5.het jaarlijks goedkeuren of verwerpen van de begroting en de rekeningen.

6.het uitspreken van de ontbinding van de vereniging.

7.het uitsluiten van een lid.

8.het benomen van vereffenaars, het bepalen van hun bevoegdheid en de wijze van

vereffenen.

Organisatie van de algemene vergadering.

Ieder jaar wordt een algemene vergadering, confreersvergadering genoemd, gehouden in de maand maart of minstens binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar. Het bestuur, of op verzoek van ten minste een vijfde van de gewone leden, kan een bijzondere algemene vergadering houden in de loop van het boekjaar. Alleen de gewone leden worden tot die algemene vergadering uitgenodigd en hebben er stemrecht. De uitnodiging moet minstens 15 dagen op voorhand aan de gewone leden worden verstuurd. Dit kan gebeuren bij gewone brief of op elektronische wijze, ondertekend door de voorzitter en/of de griffier.

Meerderheden en aanwezigheidsquorum.

Om geldig te kunnen vergaderen moet minstens de helft van de gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit niet het geval is, wordt een tweede algemene vergadering belegd conform de procedure, van toepassing zoals voor de eerste algemene vergadering, en deze tweede algemene vergadering kan geldig vergaderen ongeacht het aantal aanwezige gewone leden. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van minstens de helft van de stemmen, tenzij voor gevallen waarin de wet en deze statuten een bijzondere meerderheid vereisen. Er wordt geen rekening gehouden met onthoudingen en ongeldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt de doorslag. Elke stemming over personen is geheim.

Tot een wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging in de oproeping concreet is vermeld en waarbij twee derde van de gewone leden aanwezig  of vertegenwoordigd is. Wordt dat aantal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die een geldig besluit kan nemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden. Deze tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Een wijziging van de statuten alleen kan worden aangenomen wanneer twee derde van de uitgebrachte stemmen is bereikt en waarbij geen rekening wordt gehouden met onthoudingen en ongeldig uitgebrachte stemmen. Een zelfde meerderheid is vereist voor de uitsluiting van een gewoon lid of een toegetreden lid van de verenging.

Het aanwezigheidsquorum van twee derden met een stemmingsquorum van vier vijfden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen is vereist voor de in de wet voorziene beslissingen, waaronder een statutenwijziging inhoudende een wijziging van het belangloos voorwerp, de ontbinding van de vereniging of de fusie van de vereniging.

Artikel 8 : Notulen.

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt in de vorm van een proces verbaal, dat ondertekend wordt door de voorzitter en de griffier en ingeschreven wordt in een speciaal daartoe bestemd register. Dit register wordt bewaard op de zetel van de vereniging waar het, zonder verplaatsing, kan worden geraadpleegd door alle gewone leden.

Artikel 9 : Het bestuursorgaan

Samenstelling van het bestuursorgaan.

De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan, Eed genoemd. Deze bestaat uit elf leden : de voorzitter, Euverdeken genoemd, de ondervoorzitter, Deken genoemd, de secretaris, Griffier genoemd, de Penningmeester, de Proviseerder, de Conservator, drie Doelmeesters en twee Hofmeesters. De bestuurders handelen als college. De leden van het bestuur, met uitzondering van de voorzitter, worden bij gewone meerderheid der stemmen gekozen onder de gewone leden tijdens een algemene vergadering. Zij worden verkozen voor een termijn van vier jaar. Om de twee jaar wordt door een gedeeltelijke verkiezing de helft van de leden verkozen. Ieder gewoon lid mag zich kandidaat stellen. Hij maakt dit schriftelijk bekend aan de voorzitter ten laatste zes weken voor de datum van de algemene vergadering waarop de verkiezing plaats vindt. De naam van de kandidaat wordt vermeld op de dagorde van de algemene vergadering. De verkiezing gebeurt bij geheime stemming en bij gewone meerderheid der stemmen. Als er meer kandidaten zijn dan te verkiezen plaats of plaatsen, wordt of worden als lid of leden verkozen de kandidaten met de meeste stemmen

Organisatie en werking van het bestuursorgaan.

Het bestuur vergadert minstens zes maal per jaar. De voorzitter of minstens drie leden van het bestuur mogen een bijzondere vergadering samenroepen. De voorzitter bepaalt de dagorde en leidt de vergadering. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering geleid door de ondervoorzitter. Het bestuur kiest onder zijn leden de ondervoorzitter, de griffier, de penningmeester, de proviseerder, de conservator, de doelmeesters en de hofmeesters. Om geldig te kunnen vergaderen moet minstens de helft van de bestuurders aanwezig zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Er kan niet gestemd worden bij volmacht.

Verkiezing van de voorzitter.

De voorzitter van het bestuur wordt door de gewone leden verkozen uit de leden van het bestuur. Zijn aanstelling geldt voor een termijn van vijf jaar. Op het ogenblik van de verkiezing mag de kandidaat de leeftijd van zeventig jaar niet bereikt hebben. Elk lid van het bestuur kan zich kandidaat stellen. De kandidaat of kandidaten maken zich kenbaar aan de voorzitter minstens zes weken voor de oproeping. De naam of namen worden vermeld bij de oproeping. De verkiezing van de voorzitter geschiedt op een bijzondere algemene vergadering die alleen voor dit doel wordt samengeroepen. Om geldig te kunnen vergaderen moet twee derden van de gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De verkiezing is geheim en de kandidaat moet minstens twee derden van de stemmen bekomen. Er wordt geen rekening gehouden met onthoudingen of ongeldig uitgebrachte stemmen. Indien de kandidaat of de kandidaten de vereiste meerderheid van twee derden niet behaalt, wordt een tweede stemronde gehouden waarbij maximaal twee kandidaten met de meeste stemmen kun kandidatuur mogen aanhouden.

Indien na deze tweede stemronde er nog geen kandidaat twee derden van de stemmen heeft behaald, zal een derde stemronde gehouden worden. Indien na deze derde stemronde geen enkele kandidaat een meerderheid van twee derden van de stemmen heeft behaald, wordt de voorzitter bij gewone meerderheid van de stemmen aangeduid door het bestuur dat daartoe onmiddellijk samenkomt.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan leidt de werking van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Het is bevoegd in alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Het bestuursorgaan kan haar bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen bij eenvoudig besluit opdragen aan een of meer personen, van wie zij de machten precies afbakent. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingenzijn geoorloofd. Deze gevolmachtigden verbinden de vereniging binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht. Behoudens bijzondere delegatie door het bestuursorgaan is de vereniging ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van de voorzitter en twee bestuurders. Het bestuursorgaan treedt in rechte op in naam van de vereniging als eiser en verweerder, op vervolging en benaarstiging van de voorzitter of van degene, die hem vervangt. Door de bestuurders worden geen persoonlijke verplichtingen aangegaan omwille van hun functie. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van hun mandaat.

Artikel 10 : Feestelijkheden.

Op Sint-Jorisdag of de laatste zondag ervoor of de eerstvolgende zondag erna, wordt het patroonsfeest gehouden. Voorafgaand aan de academische zitting wordt een gedenkmoment gehouden ter nagedachtenis van de overleden leden en familieleden in de kapel van de vereniging in de kerk van Sint-Michiels. Na de academische zitting volgt er een banket. Gedurende de maand juni of september wordt de koningsschieting gehouden. Alle gewone en toegetreden leden mogen aan de schieting deelnemen. Andere feestelijkheden zijn onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. De gildevlag mag enkel gedragen worden bij plechtigheden in het kader van de werking van de vereniging. Elke andere gelegenheid is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur.

Artikel 10 : Ontbinding en vereffening.

Een bijzondere algemene vergadering wordt samengeroepen ter bespreking van voorstellen inzake de ontbinding van de vereniging. Dergelijke algemeen vergadering kan worden samengeroepen door het bestuur of door minstens één vijfde van de gewone leden. Om geldig te kunnen vergaderen moet minstens twee derden van de gewone leden aanwezig zijn.

Indien dit niet het geval is zal een tweede vergadering worden samengeroepen waarbij minstens de helft van de leden aanwezig moet zijn. Om geldig te beslissen om tot ontbinding van de vereniging over te gaan moet er een meerderheid van vier vijfden van de stemmen bekomen worden.

Als de vergadering beslist om de vereniging te ontbinden, zal de vergadering met een gewone meerderheid van minstens de helft van de stemmen twee vereffenaars aanduiden die tot de werkzaamheden van vereffening zullen overgaan. Na betaling van alle schulden met de beschikbare gelden en desnoods na tegeldemaking van het roerend bezit zullen de overblijvende gelden en/of materiële roerende goederen in bewaring overgemaakt worden aan de Stad Gent of, bij weigering door deze laatste, aan een vereniging met een zelfde belangloos voorwerp, aan te duiden door de algemene vergadering, die tot de ontbinding heeft beslist.

Artikel 11 : Boekjaar.

Het boekjaar loopt samen met het burgerlijk jaar. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten. Het bestuursorgaan legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en de begroting van het komende boekjaar ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse algemene vergadering. Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de wet vermelde stukken binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent of indien door de wet vereist, bij de Nationale Bank van België.

Artikel 12 : Commissarissen.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wet op de verenigingen zonder winstoogmerk worden opgedragen aan een of meer commissarissen. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van één jaar. De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle op alle verrichtingen van de vereniging. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle documenten van de vereniging.

Artikel 13 : Intern regelement.

Het bestuur kan een intern reglement opstellen. Het reglement of elke wijziging ervan moet aan de gewone leden ter informatie worden medegedeeld.

Gedaan te Gent op……….